Jump to content

Decorations of the Republic of Serbia (2009)


Recommended Posts

Officers.

http://gmic.co.uk/uploads/monthly_08_2014/post-7937-0-68897900-1407091104.jpghttp://gmic.co.uk/uploads/monthly_08_2014/post-7937-0-33712600-1407091148.jpg

Edited by paja
Link to post
Share on other sites
 • Replies 195
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

Professional soldiers.

http://gmic.co.uk/uploads/monthly_08_2014/post-7937-0-50409700-1407091412.jpghttp://gmic.co.uk/uploads/monthly_08_2014/post-7937-0-74468700-1407091430.jpg

Link to post
Share on other sites

Military/state clerks.

http://gmic.co.uk/uploads/monthly_08_2014/post-7937-0-27156500-1407091717.jpghttp://gmic.co.uk/uploads/monthly_08_2014/post-7937-0-99755000-1407091734.jpg

Edited by paja
Link to post
Share on other sites

7) Medal for Achievements in Sport (Војна спомен-медаља за достигнућа у спорту)

http://gmic.co.uk/uploads/monthly_08_2014/post-7937-0-84712200-1407091776.jpghttp://gmic.co.uk/uploads/monthly_08_2014/post-7937-0-07108400-1407091789.jpg

Edited by paja
Link to post
Share on other sites

8) Medals for Contribution to the Defense System of the Republic of Serbia (Војна спомен-медаља за допринос систему одбране Републике Србије)

http://gmic.co.uk/uploads/monthly_08_2014/post-7937-0-98922100-1407091900.jpghttp://gmic.co.uk/uploads/monthly_08_2014/post-7937-0-93704300-1407091926.jpg

Link to post
Share on other sites

9) Medals for Exceptional Contribution to the Defense System of the Republic of Serbia (Војна спомен-медаља за изузетан допринос систему одбране Републике Србије)

http://gmic.co.uk/uploads/monthly_08_2014/post-7937-0-13664200-1407092047.jpghttp://gmic.co.uk/uploads/monthly_08_2014/post-7937-0-08218500-1407092057.jpg

Link to post
Share on other sites

10) Medal for Commemorating Jubilee Anniversaries of the Serbian Armed Forces (Војна споменица за обележавање јубиларних годишњица Војске Србије)

http://gmic.co.uk/uploads/monthly_08_2014/post-7937-0-87396300-1407092138.jpghttp://gmic.co.uk/uploads/monthly_08_2014/post-7937-0-77942700-1407092149.jpg

Edited by paja
Link to post
Share on other sites
Original text of the law.
З А К О Н
О ОДЛИКОВАЊИМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим законом утврђују се одликовања Републике Србије (у даљем
тексту: одликовања) и уређује поступак за њихово додељивање и одузимање,
права и обавезе одликованих лица, као и друга питања од значаја за
одликовања.
Члан 2.
Одликовања су највиши знаци јавног признања који се додељују за
изузетне заслуге и дела од великог значаја за Републику Србију.
Одликовања се утврђују законом.
Члан 3.
Одликовања могу бити додељена држављанима Републике Србије,
домаћим правним лицима и другим субјектима.
Одликовања могу бити додељена и посмртно.
Одликовања могу бити додељена и страним држављанима, страним
правним лицима и међународним организацијама.
Члан 4.
Држављани Републике Србије могу носити одликовања стране државе,
односно међународне организације, уз претходну сагласност министарства
надлежног за спољне послове, ако законом није другачије одређено.
Члан 5.
Израда, промет, јавно ношење и употреба знакова и других предмета
који имају изглед одликовања Републике Србије нису дозвољени.
Члан 6.
Одликовања могу да се израђују и да се носе у смањеним димензијама
(у даљем тексту: минијатуре).
II. ОДЛИКОВАЊА
Члан 7.
Одликовања су: ордени, медаље и споменице.
Највиши степен одликовања које има више степена јесте први степен тог
одликовања.
1. Ордени
Члан 8.
Ордени су:
1) Орден Републике Србије;
2) Орден српске заставе;
3) Сретењски орден;
4) Орден заслуга за државу;
5) Орден белог орла са мачевима;
6) Орден заслуга за одбрану и безбедност.
Орден Републике Србије има два степена и додељује се у првом
степену на великој огрлици (председницима или суверенима држава), а у
другом степену на ленти (председницима држава или влада).
Орден српске заставе има три степена и додељује се за нарочите
заслуге у развијању међународних односа између Републике Србије и других
држава, односно међународних организација, као и за истакнуте заслуге у
развијању и учвршћивању мирољубиве сарадње и пријатељских односа између
Републике Србије и других држава.
Сретењски орден има три степена и додељује се за нарочите заслуге за
Републику Србију и њене грађане у областима јавних, привредних, културних,
просветних, спортских и хуманитарних делатности.
Орден заслуга за државу има три степена и додељује се за нарочите
заслуге и успехе у представљању државе и њених грађана.
Орден белог орла са мачевима има три степена и додељује се за
нарочите заслуге у изградњи система одбране или нарочите заслуге у
командовању и руковођењу војним јединицама, односно војним установама и
њиховом оспособљавању за одбрану Републике Србије.
Орден заслуга за одбрану и безбедност има три степена и додељује се
за натпросечно, узорно и часно извршавање дужности и задатака у областима
одбране и безбедности.
2. Медаље
Члан 9.
Медаље су:
1) Медаља за храброст;
2) Медаља за заслуге;
3) Медаља заслуга за одбрану и безбедност.
Медаља за храброст има два степена (златна и сребрна медаља) и
додељује се за дела у којима је до снажног изражаја дошла лична храброст или
за дела у којима је у изузетно опасним ситуацијама у спасавању људских
живота или материјалних добара испољена изванредна храброст и самопрегор.
Медаља за заслуге има два степена (златна и сребрна медаља) и
додељује се за изузетне заслуге и постигнуте резултате у свим областима
живота и рада.
Медаља заслуга за одбрану и безбедност има два степена (златна и
сребрна медаља) и додељује се за заслуге и изузетне резултате показане у
обављању дужности и задатака у областима одбране и безбедности.
Члан 10.
За сваки орден и медаљу прописују се посебна правила (у даљем
тексту: статут) која садрже опис ордена, односно медаља и њихових минијатура
и којима се ближе уређује начин њиховог ношења.
3. Споменице
Члан 11.
Споменице се додељују ради обележавања догађаја од великог значаја
за Републику Србију.
III. ДОДЕЛА ОДЛИКОВАЊА
Члан 12.
Председник Републике указом додељује одликовања.
Указ о додели одликовања објављује се у „Службеном гласнику
Републике Србије”.
Члан 13.
Одликовања се додељују, по правилу, два пута годишње, у фебруару и
јуну.
Председник Републике може доделити одликовања и ван термина
одређеног у ставу 1. овог члана.
Члан 14.
Предлог за доделу одликовања могу поднети државни органи, Српска
академија наука и уметности, органи аутономне покрајине и јединице локалне
самоуправе, организације и удружења (у даљем тексту: овлашћени
предлагачи).
Предлог из става 1. овог члана доставља се Канцеларији ордена, у
писменом облику, са образложењем.
Уз предлог за доделу одликовања страним држављанима, страним
правним лицима и међународним организацијама овлашћени предлагач
доставља и мишљење министарства надлежног за спољне послове.
Уз предлог за доделу одликовања припадницима, јединицама и
установама Војске Србије овлашћени предлагач доставља и мишљење
министарства надлежног за одбрану.
Уз предлог за доделу одликовања полицијским службеницима
овлашћени предлагач доставља и мишљење министарства надлежног за
унутрашње послове.
Председник Републике може доделити одликовање и самоиницијативно.
Члан 15.
Лицу које се први пут одликује одређеним орденом или медаљом то
одликовање даје се, по правилу, у најнижем степену.
Нико не може бити одликован истим орденом или медаљом у нижем
степену од онога којим је већ одликован.
Носиоцу ордена или медаље изузетно се може доделити исти орден,
односно медаља, у истом степену.
У случају из става 3. овог члана не додељује се поново одликовање, већ
посебна ознака која се носи на претходно додељеном одликовању.
IV. КОМИСИЈА ЗА ОДЛИКОВАЊА
Члан 16.
Комисију за одликовања образује Генерални секретар председника
Републике, а председник Републике поставља председника и чланове Комисије
из реда угледних личности у Републици Србији.
Комисија за одликовања разматра предлоге за доделу и одузимање
одликовања и доставља их председнику Републике, заједно са својим ставом,
на коначно одлучивање.
Комисија за одликовања обавља послове у складу са пословником.
V. КАНЦЕЛАРИЈА ОРДЕНА
Члан 17.
У Генералном секретаријату председника Републике образује се
Канцеларија ордена, која врши стручну обраду предлога за доделу и
одузимање одликовања за потребе Комисије за одликовања и обавља друге
административно-техничке послове, у складу са актом о унутрашњем уређењу
и систематизацији радних места у Генералном секретаријату председника
Републике.
VI. УРУЧИВАЊЕ ОДЛИКОВАЊА И ПРАВА И ОБАВЕЗЕ
ОДЛИКОВАНИХ ЛИЦА
Члан 18.
Свечано уручивање одликовања састоји се од јавног саопштавања
текста указа о одликовању, предаје одликовања и уручења повеље о
одликовању одликованим лицима.
Свечано уручивање ордена и медаља врши председник Републике или
лични изасланик председника Републике.
Свечано уручивање споменица врши лице које овласти председник
Републике.
Члан 19.
Свечано уручивање одликовања у иностранству врши председник
Републике или лични изасланик председника Републике, односно највиши
дипломатски представник Републике Србије у земљи у којој се врши
уручивање.
Члан 20.
Одликовање и повеља о одликовању посмртно одликованог лица,
односно лица којем одликовање није уручено за живота, предају се члановима
породице тог лица.
Члановима породице, у смислу овог закона, сматрају се супружник, деца,
усвојеници, унуци, родитељи, усвојитељи и браћа и сестре одликованог лица.
Ако одликовано лице нема чланове породице из става 2. овог члана,
указ о одликовању јавно ће се саопштити, а одликовање и повеља о
одликовању могу, по одлуци председника Републике, да се предају на чување
музеју, у складу са прописима којима се уређује заштита културних добара.
Члан 21.
Ако одликовано лице умре а нема наследника, односно ако правно лице
престане да постоји а нема правног следбеника, одликовање и повеља о
одликовању враћају се председнику Републике.
Одликовања враћена у складу са ставом 1. овог члана могу, по одлуци
председника Републике, да се предају на чување музеју, у складу са прописима
којима се уређује заштита културних добара.
Ако одликовано лице одбије да прими одликовање, сматра се да
одликовање није ни додељено.
Члан 22.
Одликовање може носити само одликовано лице, на прописани начин.
Одликовања се носе у време државних празника и у другим свечаним
приликама.
Лице које је изгубило одликовање, остало без њега без своје кривице
или чије је одликовање оштећено има право да захтева и уз одговарајућу
накнаду добије дупликат додељеног одликовања. У случају губитка или
оштећења повеље о додељеном одликовању може се, на захтев одликованог
лица, уз одговарајућу накнаду, издати њен препис.
Члан 23.
Лица одликована на основу ранијих прописа о одликовањима имају
право да носе та одликовања, а поступак одузимања одликовања спроводи се у
складу са одредбама овог закона.
VII. ОДУЗИМАЊЕ ОДЛИКОВАЊА
Члан 24.
Одликованом лицу може се одузети одликовање ако поступа супротно
јавном поретку и моралу или из других разлога који га чине недостојним
положаја носиоца одликовања.
Председник Републике указом одузима одликовање.
Предлог за одузимање одликовања могу поднети овлашћени предлагачи
по поступку предвиђеном у члану 14. овог закона.
Председник Републике може одузети одликовање и самоиницијативно.
Указ о одузимању одликовања објављује се у „Службеном гласнику
Републике Србије”.
VIII. ЕВИДЕНЦИЈА О ОДЛИКОВАНИМ ЛИЦИМА
Члан 25.
О одликованим лицима води се евиденција, која садржи име и презиме
носиоца одликовања са подацима о називу и степену одликовања и датуму
доношења указа о одликовању, евентуалном одузимању одликовања, као и
друге прописане податке.
Евиденцију из става 1. овог члана води Канцеларија ордена.
Канцеларија ордена води и евиденцију о држављанима Републике
Србије који су примили одликовање стране државе, односно међународне
организације.
Држављанин Републике Србије обавештава Канцеларију ордена о томе
да је примио одликовање стране државе, односно међународне организације.
IX. ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ДОНОШЕЊЕ ПРОПИСА
Члан 26.
Статуте ордена и медаља, начин израде одликовања, ближа правила о
свечаном уручивању одликовања у земљи и иностранству, предаји одликовања
и повеље о одликовању посмртно одликованог лица, ношењу одликовања,
подацима у евиденцији одликованих лица, накнадама из члана 22. став 3. и
члана 30. овог закона, као и друга питања од значаја за спровођење овог закона
прописује Влада на предлог министарства надлежног за културу.
X. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 27.
Новчаном казном у износу од 50.000 до 500.000 динара казниће се за
привредни преступ привредно друштво или друго правно лице ако изради,
употреби или пусти у промет знак или други предмет који има изглед
одликовања Републике Србије (члан 5. овог закона).
За привредни преступ из става 1. овог члана казниће се и одговорно
лице у привредном друштву или другом правном лицу новчаном казном у
износу од 10.000 до 100.000 динара.
Предмети настали и имовинска корист стечена извршењем привредног
преступа из става 1. овог члана одузеће се.
Члан 28.
Новчаном казном у износу од 40.000 до 200.000 динара казниће се за
прекршај предузетник ако изради, употреби или пусти у промет знак или други
предмет који има изглед одликовања Републике Србије (члан 5. овог закона).
Уз казну за прекршај из става 1. овог члана обавезно се изриче заштитна
мера одузимања предмета.
Члан 29.
Новчаном казном у износу од 10.000 до 50.000 динара казниће се за
прекршај физичко лице:
1) које носи страно одликовање без прибављене сагласности
надлежног органа (члан 4. овог закона);
2) које носи или употребљава знак или други предмет који има изглед
одликовања Републике Србије (члан 5. овог закона);
3) које носи одликовање Републике Србије којим није одликовано или
које носи одликовање на начин који је супротан прописима (члан 22. овог
закона).
XI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 30.
Држављанин Републике Србије одликован по ранијим прописима о
одликовањима који је изгубио одликовање, остао без њега без своје кривице
или чије је одликовање оштећено има право да, у року од пет година од дана
ступања на снагу овог закона, захтева и уз одговарајућу накнаду добије
дупликат додељеног одликовања.
Лицу из става 1. овог члана које је изгубило повељу о одликовању може
се, на његов захтев, уз одговарајућу накнаду, издати њен препис.
Члан 31.
Акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у
Генералном секретаријату председника Републике ускладиће се са овим
законом у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона.
Пропис из члана 26. овог закона Влада ће донети у року од 90 дана од
дана ступања на снагу овог закона.
Генерални секретар председника Републике образоваће Комисију за
одликовања у року од 30 дана од дана ступања на снагу прописа из члана 26.
овог закона.
Комисија за одликовања донеће пословник на својој првој седници.
Члан 32.
Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о
одликовањима Савезне Републике Југославије („Службени лист СРЈ”, бр. 59/98
и 21/01).
Члан 33.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.
Edited by paja
Link to post
Share on other sites
Changes of the law.
З А К О Н
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ОДЛИКОВАЊИМА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Члан 1.
У Закону о одликовањима Републике Србије („Службени гласник РС”,
број 88/09), у члану 8. став 1. тач. 3) и 4) мењају се и гласе:
„3) Орден Карађорђеве звезде;
4) Сретењски орден; ”.
После става 3. додаје се нови став 4. који гласи:
„Орден Карађорђеве звезде има три степена и додељује се за нарочите
заслуге и успехе у представљању државе и њених грађана. ”
Досадашњи став 4. постаје став 5.
Досадашњи став 5. брише се.
Члан 2.
У члану 9. став 1. у тачки 1) после речи: „Медаља за храброст” додају се
речи: „ „Милош Обилић” ”.
У тачки 3) речи: „заслуга за одбрану и безбедност” замењују се речима:
„за ревносну службу”.
У ставу 2. после речи: „Медаља за храброст” додају се речи: „ „Милош
Обилић” ”.
У ставу 4. речи: „заслуга за одбрану и безбедност” замењују се речима:
„за ревносну службу”.
Члан 3.
Члан 30. мења се и гласи:
„Члан 30.
Држављанину Републике Србије одликованом по ранијим прописима о
одликовањима који је изгубио повељу о одликовању, може се, на његов захтев,
уз одговарајућу накнаду, издати њен препис. ”
Члан 4.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.
Edited by paja
Link to post
Share on other sites

Statutes.
UREDBA
O STATUTIMA ORDENA I MEDALJA

I UVODNA ODREDBA

Član 1

Ovom uredbom bliže se propisuju statuti ordena i medalja Republike Srbije.

II STATUTI ORDENA

1. Statuti Ordena Republike Srbije

Statut Ordena Republike Srbije prvog stepena

Član 2

Orden Republike Srbije prvog stepena sastoji se od zvezde, velike ogrlice i ordenskog znaka.

Podloga zvezde sastoji se od osam bisernih i osam kaneliranih srebrnih zraka, prečnika 90 mm, na kojoj se nalazi zlatni krst, čiji su krakovi zarezani u vidu upadnog tupog ugla, te tako obrazuju osam ispadnih uglova, na vrhovima kojih je po jedna kuglica. Krakovi krsta su od prirodnog crvenog emajla, a ivice su obrubljene prirodnim plavim emajlom. Oko plavog emajla na krakovima krsta nalazi se po jedna zlatna pruga.

U sredini krsta nalazi se okrugli medaljon prečnika 25 mm, na kome je srebrni Veliki grb Republike Srbije na zlatnom polju; oko medaljona je krug emajliran prirodnim belim emajlom, oivičen zlatnom prugom, prečnika 30 mm.

Velika ogrlica izrađena je od srebra, a sastoji se od 18 članaka. Centralni članak nalazi se na sredini ogrlice, oblika elipse, dimenzija 55x52 mm. Članci su kvadratni, dimenzije 35x35mm, s tim što je gornji članak u obliku romba. Na centralnom članku je, na zlatnom polju, srpski heraldički štit, oivičen srebrnim vencem, a na ostalim člancima su naizmenično poređana po tri motiva iz Studeničke kamene plastike i sa Polileja iz Markove crkve, i to: stilizovani krst, dvoglavi beli orao i ljiljan, od kojih je beli orao na polju emajliranom prirodnim crvenim emajlom. Između članaka nalaze se ornamentalne srebrne spojnice 32x26 mm.

Na centralni članak kopčom je povezan Ordenski znak, koji je po kompoziciji isti kao ornament koji se nalazi na zvezdi ordena.

Vrpca - zamenica izrađena je od svetloplave moarirane svile širine 36 mm. Na sredini vrpce nalazi se jedna uspravna pruga bele boje sa minijaturom Velikog grba Republike Srbije, visine 7 mm, istog oblika kao na medaljonu ordenskog znaka.

Zvezda Ordena Republike Srbije nosi se na levoj strani grudi, a velika ogrlica nosi se oko vrata, tako da ordenski znak, koji je na njoj okačen, visi na sredini grudi.

Statut Ordena Republike Srbije drugog stepena

Član 3

Orden Republike Srbije drugog stepena sastoji se od zvezde, lente i ordenskog znaka.

Zvezda i ordenski znak su istovetni sa zvezdom i ordenskim znakom Republike Srbije prvog stepena.

Lenta ordena izrađena je od svetloplave moarirane svile širine 100 mm. Krajevi lente završavaju se mašnom na kojoj se nalazi ordenski znak.

Na sredini vrpce nalaze se dve uspravne pruge bele boje sa minijaturom Velikog grba Republike Srbije, visine 7 mm, istog oblika kao na medaljonu ordenskog znaka.

Zvezda Ordena Republike Srbije nosi se na levoj strani grudi, a lenta preko grudi - sa desnog ramena ka levom boku.

2. Statuti Ordena srpske zastave

Statut Ordena srpske zastave prvog stepena

Član 4

Orden srpske zastave prvog stepena sastoji se od zvezde, lente i ordenskog znaka.

Podloga zvezde je osmostruka srebrna zvezda izraženih kaneliranih zraka sa zaobljenim vrhovima, prečnika 88 mm, na kojoj se nalazi pozlaćeni ovalni lovorov venac veličine 45x40 mm, u čijoj se sredini vijori zastava Republike Srbije, emajlirana prirodnim emajlom odgovarajućim bojama, crveno, plavo, belo. Zastava je duga 36 mm, a široka 35 mm. Lovorov venac nalazi se ispod zastave, apliciran na ordensku zvezdu.

Lenta je od tamnoplave moarirane svile, širine 100 mm. Krajevi lente završavaju se mašnom na kojoj se nalazi ordenski znak.

Ordenski znak je od pozlaćenog srebra u obliku elipse dimenzija 52x42 mm na kojem je aplicirana zastava dimenzija 36x35 mm.

Na vrhu ordenskog znaka nalazi se pozlaćena kuglica prečnika 3 mm na kojoj je pozlaćena alka prečnika 8,50 mm i ovalna karika dužine 8 mm, kroz koju je povučena mašna ordenske lente.

Vrpca - zamenica je od tamnoplave moarirane svile, širine 36 mm, sa jednom zlatnom uspravnom prugom kroz sredinu, širokom 4 mm.

Zvezda Ordena srpske zastave nosi se na levoj strani grudi, a lenta preko grudi sa desnog ramena ka levom boku.

Statut Ordena srpske zastave drugog stepena

Član 5

Orden srpske zastave drugog stepena sastoji se od ordenskog znaka koji je istovetan sa ordenskim znakom Ordena srpske zastave prvog stepena.

Vrpca - zamenica je od tamnoplave moarirane svile, širine 36 mm, sa dve zlatne uspravne pruge kroz sredinu, širine po 4 mm.

Orden srpske zastave drugog stepena nosi se o vratu, na vrpci širine 40 mm.

Statut Ordena srpske zastave trećeg stepena

Član 6

Orden srpske zastave trećeg stepena sastoji se od ordenskog znaka koji je istovetan sa ordenskim znakom Ordena srpske zastave prvog stepena, a dimenzije su mu: lovorov venac 40x36 mm, a zastava 31x32 mm.

Vrpca - zamenica je od tamnoplave moarirane svile, širine 36 mm, sa dve zlatne uspravne pruge kroz sredinu, širine po 4 mm.

Orden srpske zastave trećeg stepena nosi se na levoj strani grudi, na 50 mm širokoj vrpci, koja je složena u obliku trougla.

3. Statuti Ordena Karađorđeve zvezde

Statut Ordena Karađorđeve zvezde prvog stepena

Član 7

Orden Karađorđeve zvezde prvog stepena sastoji se od zvezde, lente i ordenskog znaka.

Podloga zvezde je po formi šesnaestokraka zlatna zvezda izraženih kaneliranih zraka sa zaobljenim vrhovima, prečnika 85 mm. Na zvezdi se nalazi zlatan krst emajliran prirodno belim emajlom, sa krakovima dimenzija 50x50 mm. U sredini krsta je kružni medaljon prečnika 19 mm, pokriven prirodnim crvenim emajlom, a na njemu je postavljen Veliki grb Republike Srbije 18,50x11 mm. Oko medaljona je prsten širine 4 mm emajliran plavim prirodnim emajlom. Između krakova krsta nalaze se dekorativni elementi u obliku stilizovanih ocila, zlatne boje.

Ordenski znak je od pozlaćenog srebra, dimenzija 75x50 mm, na čijem aversu je motiv središnjeg dela ordena. Revers je istovetan, s tim što je u donjem delu plavog prstena belim slovima ispisana deviza "1804" (godina Prvog srpskog ustanka). U nadvišenju ordenskog znaka nalazi se pokretna zlatna kraljevska kruna sa kuglicom na vrhu, kroz koju prolazi alka za nošenje na vrpci.

Lenta je od crvene moarirane svile sa belim ivičnim prugama, širine 100 mm. Krajevi lente završavaju se mašnom na kojoj se nalazi ordenski znak.

Vrpca - zamenica je od crvene moarirane svile širine 36 mm, sa jednom belom uspravnom prugom kroz sredinu, širine 4 mm.

Zvezda Ordena Karađorđeve zvezde nosi se na levoj strani grudi, a lenta preko grudi sa desnog ramena ka levom boku.

Statut Ordena Karađorđeve zvezde drugog stepena

Član 8

Orden Karađorđeve zvezde drugog stepena sastoji se od ordenskog znaka koji je istovetan sa ordenskim znakom Karađorđeve zvezde prvog stepena, a dimenzije su mu 75x50 mm.

Vrpca - zamenica je od crvene moarirane svile širine 36 mm, sa dve bele uspravne pruge kroz sredinu, širine po 4 mm.

Orden Karađorđeve zvezde drugog stepena nosi se o vratu, na vrpci širine 40 mm.

Statut Ordena Karađorđeve zvezde trećeg stepena

Član 9

Orden Karađorđeve zvezde trećeg stepena sastoji se od ordenskog znaka koji je likovno istovetan sa ordenskim znakom Ordena Karađorđeve zvezde prvog stepena, a dimenzije su mu 63x40 mm.

Vrpca - zamenica je od crvene moarirane svile širine 36 mm, sa tri bele uspravne pruge kroz sredinu, širine po 4 mm.

Orden Karađorđeve zvezde trećeg stepena nosi se na levoj strani grudi, na 50 mm širokoj vrpci, koja je složena u obliku trougla.

4. Statuti Sretenjskog ordena

Statut Sretenjskog ordena prvog stepena

Član 10

Sretenjski orden prvog stepena sastoji se od zvezde, lente i ordenskog znaka.

Podloga zvezde po formi šesnaestokraka zlatna zvezda izraženih kaneliranih zraka sa zaobljenim vrhovima, prečnika 85 mm. Na zvezdi se nalazi zlatan krst sa belo emajliranim krakovima koji su zarezani u vidu upadnog tupog ugla, te tako obrazuju osam ispadnih uglova. Dimenzije krsta su 74x45 mm. Između krakova krsta nalazi se svetoandrejski krst sa zlatnim ivicama emajliran prirodnim emajlom crvene boje. U sredini krsta je kružni medaljon prečnika 19 mm, pokriven prirodnim crvenim emajlom, a na njemu je krst emajliran prirodnim belim emajlom, između čijih krakova su ocila zlatne boje. Oko medaljona je prsten emajliran prirodnim plavim emajlom, širine 4 mm, sa devizom "SRETENJE 15. FEBRUAR 1835".

Ordenski znak je od pozlaćenog srebra na čijem aversu je motiv središnjeg dela ordena. Na reversu je u sredini medaljona deviza "1835", a na prstenu "SRETENJE 15. FEBRUAR". U nadvišenju ordenskog znaka nalazi se pokretna zlatna srpska knjaževska kruna sa probušenom kuglicom na vrhu na kojoj je krst. Kroz kuglicu je postavljena pozlaćena alka prečnika 8,50 mm i ovalna karika dužine 8 mm, kroz koju je provučena mašna ordenske lente.

Lenta je od crvene moarirane svile sa plavim i belim ivičnim prugama, širine 100 mm. Krajevi lente završavaju se mašnom na kojoj se nalazi ordenski znak.

Vrpca - zamenica je od plave moarirane svile širine 36 mm, sa jednom belom uspravnom prugom kroz sredinu, širokom 4 mm.

Zvezda Sretenjskog ordena nosi se na levoj strani grudi, a lenta preko grudi sa desnog ramena ka levom boku.

Statut Sretenjskog ordena drugog stepena

Član 11

Sretenjski orden drugog stepena sastoji se od ordenskog znaka koji je istovetan sa ordenskim znakom Sretenjskog ordena prvog stepena.

Vrpca - zamenica je od plave moarirane svile širine 36 mm, sa dve bele uspravne pruge kroz sredinu, širine po 4 mm.

Sretenjski orden drugog stepena nosi se o vratu, na vrpci širine 40 mm.

Statut Sretenjskog ordena trećeg stepena

Član 12

Sretenjski orden trećeg stepena sastoji se od ordenskog znaka koji je likovno istovetan sa ordenskim znakom Sretenjskog ordena prvog stepena, a dimenzije su mu 55x35 mm.

Vrpca - zamenica je od plave moarirane svile sa belom ivicom, širine 36 mm, sa tri bele uspravne pruge kroz sredinu, širine po 4 mm.

Sretenjski orden trećeg stepena nosi se na levoj strani grudi, na 50 mm širokoj vrpci, koja je složena u obliku trougla.

5. Statuti Ordena belog orla sa mačevima

Statut Ordena belog orla sa mačevima prvog stepena

Član 13

Orden belog orla sa mačevima prvog stepena sastoji se od zvezde, lente i ordenskog znaka.

Podloga je po formi šesnaestokraka zlatna zvezda izraženih kaneliranih zraka sa zaobljenim vrhovima, prečnika 85 mm. Na zvezdi se nalazi uspravljeni dvoglavi beli orao, sa poluotvorenim i spuštenim krilima i sa otvorenim kandžama. Na grudima orla je ovalni štit dimenzije 16,50x12 mm koji je emajliran prirodnim crvenim emajlom, na kome se nalazi se krst sa četiri zlatna ocila emajliran prirodnim belim emajlom. U nadvišenju ordena nalaze se dva ukrštena srebrna mača, koji su utvrđeni između pokretne kraljevske krune i orlovskih glava, a preko trake emajlirane prirodnim plavim emajlom. Dimenzije orla su 50x38 mm, a kompletan ordenski znak apliciran na zvezdu je dimenzija 70x38 mm.

Ordenski znak je od pozlaćenog srebra na čijem aversu je motiv središnjeg dela ordena. Revers je isti, s tim što je u sredini medaljona deviza "1882" (godina prvog ustanovljenja Ordena belog orla u Kraljevini Srbiji). Dimenzije ovalnog polja na kome se nalazi godina su 16,50x12 mm. Na vrhu ordenskog znaka nalazi se pozlaćena alka prečnika 8,50 mm i ovalna karika dužine 8 mm, kroz koju je provučena mašna ordenske lente.

Lenta je od crvene moarirane svile sa plavim ivičnim prugama, širine 100 mm. Krajevi lente završavaju se mašnom na kojoj se nalazi ordenski znak.

Vrpca - zamenica je od crvene moarirane svile širine 36 mm, sa jednom plavom uspravnom prugom kroz sredinu, širokom 4 mm.

Zvezda Ordena Belog orla sa mačevima nosi se na levoj strani grudi, a lenta preko grudi sa desnog ramena ka levom boku.

Statut Ordena belog orla sa mačevima drugog stepena

Član 14

Orden belog orla sa mačevima drugog stepena sastoji se od ordenskog znaka koji je istovetan sa ordenskim znakom Ordena belog orla sa mačevima prvog stepena, a dimenzije su mu 70x38 mm.

Vrpca - zamenica je od crvene moarirane svile širine 36 mm, sa dve plave uspravne pruge kroz sredinu, širine po 4 mm.

Orden Ordena Belog orla s mačevima drugog stepena nosi se o vratu, na vrpci širine 40 mm.

Statut Ordena belog orla sa mačevima trećeg stepena

Član 15

Orden belog orla sa mačevima trećeg stepena sastoji se od ordenskog znaka koji je likovno istovetan sa ordenskim znakom Ordena belog orla sa mačevima prvog stepena, a dimenzije su mu 50x38 mm.

Vrpca - zamenica je od crvene moarirane svile širine 36 mm, sa tri plave uspravne pruge kroz sredinu, širine po 4 mm.

Orden belog orla sa mačevima trećeg stepena nosi se na levoj strani grudi, na 50 mm širokoj vrpci, koja je složena u obliku trougla.

6. Statuti Ordena zasluga za odbranu i bezbednost

Statut Ordena zasluga za odbranu i bezbednost prvog stepena

Član 16

Orden zasluga za odbranu i bezbednost prvog stepena sastoji se od zvezde, lente i ordenskog znaka.

Podloga zvezde je po formi šesnaestokraka zlatna zvezda izraženih kaneliranih zraka sa zaobljenim vrhovima, prečnika 85 mm. Na zvezdi se nalazi zlatan krst emajliran prirodnim belim emajlom. Krakovi krstu su dimenzija 55x55 mm, obrubljen prirodnim plavim emajlom. Širina krakova je 13,50 mm. U sredini krsta je srpski heraldički štit, veličine 16x13,50 mm. Između krakova ovog krsta nalazi se emajlirani svetoandrejski krst prirodnim crvenim sa zlatnim ivicama, dimenzija 63x9 mm, sa dva zlatna ukrštena mača dužine 48 mm. Na štitu je zlatni krst sa četiri zlatna ocila između njegovih krakova emajliran prirodnim belim emajlom.

Ordenski znak je od pozlaćenog srebra na čijem aversu je motiv središnjeg dela ordena. Na reversu je krst emajliran prirodnim belim emajlom, na kojem je srpski preplet iz Miroslavljevog jevanđelja. Na vrhu ordenskog znaka nalazi se pozlaćena kuglica prečnika 3 mm na kojoj je pozlaćena alka prečnika 8,50 mm, i ovalna karika dužine 8 mm, kroz koju je povučena mašna ordenske lente.

Lenta je od prugaste moarirane svile, širine 100 mm, od kojih su tri crvene i tri bele, svaka širine 16,50 mm. Krajevi lente završavaju se mašnom na kojoj se nalazi ordenski znak.

Vrpca - zamenica je od plave moarirane svile širine 36 mm, sa jednom crvenom uspravnom prugom kroz sredinu, širokom 4 mm.

Zvezda Ordena zasluga za odbranu i bezbednost nosi se na levoj strani grudi, a lenta preko grudi sa desnog ramena ka levom boku.

Statut Ordena zasluga za odbranu i bezbednost drugog stepena

Član 17

Orden zasluga za odbranu i bezbednost drugog stepena sastoji se od ordenskog znaka koji je istovetan sa ordenskim znakom Orden zasluga za odbranu i bezbednost prvog stepena, a dimenzije su mu 58x55 mm.

Vrpca - zamenica je od plave moarirane svile širine 36 mm, sa dve crvene uspravne pruge kroz sredinu, širine po 4 mm.

Orden zasluga za odbranu i bezbednost drugog stepena nosi se o vratu, na prugastoj crveno-beloj vrpci širine 40 mm.

Statut Ordena zasluga za odbranu i bezbednost trećeg stepena

Član 18

Orden zasluga za odbranu i bezbednost trećeg stepena sastoji se od ordenskog znaka koji je likovno istovetan sa ordenskim znakom Orden zasluga za odbranu i bezbednost prvog stepena, a dimenzije su mu 48x45 mm.

Vrpca - zamenica je od plave moarirane svile širine 36 mm, sa tri crvene uspravne pruge kroz sredinu, širine po 4 mm.

Orden zasluga za odbranu i bezbednost trećeg stepena nosi se na levoj strani grudi, na 50 mm širokoj prugastoj crveno-beloj vrpci, koja je složena u obliku trougla.

III STATUTI MEDALJA

Statut Medalje za hrabrost Miloš Obilić

Član 19

Medalja za hrabrost Miloš Obilić ima dva stepena - zlatna i srebrna medalja. Medalja je okrugla, prečnika 40 mm. Izrađena je kovanjem u hladnom stanju od srebra finoće 925/1000, sa galvansko-dekorativnom zaštitom. Zlatna medalja je izrađena od pozlaćenog srebra.

Na licu medalje je lik Miloša Obilića predstavljen sa poprsjem, sa oklopom i šlemom na glavi. Na šlemu se nalaze stilizovana krila ptice. Sa leve strane lica medalje je natpis: "Miloš Obilić". Na naličju medalje dominiraju dve pitomačke špade koje stoje vertikalno i kružni lovorov venac koji obavija špade. Lovorov venac medalje je modelovan u donjem delu medalje u dubokom reljefu. Po sredini medalje je izdužena traka sa horizontalnim tekstom "ZA HRABROST", sa kojim vizuelno čini krst.

Vrpca za medalju izrađena je od crvene moarirane svile, u vidu ravnostranog trougla, čije su strane dugačke 50 mm. Pri dnu je zakačka o kojoj visi medalja.

Vrpce - zamenice izrađene su od crvene moarirane svile širine 36 mm, sa jednom ivičnom zlatnom uspravnom prugom za zlatnu medalju, a za srebrnu medalju sa jednom srebrnom ivičnom prugom širine po 4 mm.

Medalja se nosi na levoj strani grudi.

Statut Medalje za zasluge

Član 20

Medalja za zasluge ima dva stepena - zlatna i srebrna medalja. Medalja je okrugla, prečnika 40 mm. Izrađena je kovanjem u hladnom stanju od srebra finoće 925/1000, sa galvansko-dekorativnom zaštitom. Zlatna medalja je izrađena od pozlaćenog srebra.

Na licu medalje je figura devojke u narodnoj nošnji (alegorijska figura Srbije), koja u desnoj ruci drži pobednički lovorov venac, a u levoj snop palminog lišća, simbol mira. Medalja po obodu kruga ima ornament u obliku reljefne pletenice koja se pojavljuje na našoj srednjovekovnoj arhitekturi. Na naličju medalje nalazi se venac od lovorove i hrastove grane, dole uvezan mašnom, a gore otvoren, sa devizom odlikovanja: "ZA ZASLUGE" između grančica. U sredini polja je Veliki grb Republike Srbije.

Vrpca za medalju izrađena je od plave moarirane svile, u vidu ravnostranog trougla, čije su strane dugačke 50 mm. Pri dnu je zakačka o kojoj visi medalja.

Vrpce - zamenice izrađene su od plave moarirane svile širine 36 mm, sa jednom ivičnom zlatnom uspravnom prugom za zlatnu medalju, a za srebrnu medalju sa jednom srebrnom ivičnom prugom širine po 4 mm.

Medalja se nosi na levoj strani grudi.

Statut Medalje za revnosnu službu

Član 21

Medalja za revnosnu službu ima dva stepena - zlatna i srebrna medalja. Medalja je okrugla, prečnika 40 mm. Izrađena je kovanjem u hladnom stanju od srebra finoće 925/1000, sa galvansko-dekorativnom zaštitom. Zlatna medalja je izrađena od pozlaćenog srebra.

Na licu medalje je, s desne strane, štit veličine 16x20 mm, u čijem polju je Mali grb Republike Srbije, a iznad njega srpska kraljevska kruna. Na levoj strani polja je srebrna lovorova grančica. Na naličju medalje nalaze se, u donjem delu polja, dva ukrštena mača, a iznad njih deviza "ZA REVNOSNU SLUŽBU". Natpis i mačevi su obrubljeni na krajevima medalje srebrnim perlicama.

Vrpca za medalju izrađena je od moarirane svile sa tri plave i tri bele pruge, u vidu ravnostranog trougla, čije su strane dugačke 50 mm. Pri dnu je zakačka o kojoj visi medalja.

Vrpce - zamenice izrađene su od moarirane svile sa plavim i belim prugama širine 36 mm, sa jednom ivičnom zlatnom uspravnom prugom za zlatnu medalju, a za srebrnu medalju sa jednom srebrnom ivičnom prugom širine po 4 mm.

Medalja se nosi na levoj strani grudi.

IIIa IZRADA ORDENA I MEDALJA

Član 21a

Ordenje i medalje Republike Srbije izrađuje Narodna banka Srbije - Zavod za izradu novčanica i kovanog novca - Topčider.

IV ZAVRŠNA ODREDBA

Stupanje na snagu

Član 22

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Edited by paja
Link to post
Share on other sites

Simply wonderful information and images!! The designs and ribbon colors admirably incorporate themes from historic Serbian awards while introducting elements clearly indicating and encouraging the nation's positive forward-thinking and goals. Sincere thanks to you, Paja, for sharing your valuable resources with us!!

Link to post
Share on other sites

Thank you, Radmilo. Great thread! For the time being it is probably the vastest amount of information about modern Serb orders available.

(Along with the Kingdom of Afghanistan...)

That will surely be interesting. Royal Afghan orders are often overlooked and there is little information available on this topic.

Link to post
Share on other sites

Thank you all very much for kind words! I am very pleased that this topic caught some attention.

I will now upload rest of the images of various decorations I managed to find online.

First classes - Sretenje, Karađorđe and Serbian Flag.

Link to post
Share on other sites

Now some recipients.

Order of the Republic of Serbia 2nd class - Dimitris Christofias former President of Cyprus.

http://gmic.co.uk/uploads/monthly_08_2014/post-7937-0-77387400-1407260503.jpghttp://gmic.co.uk/uploads/monthly_08_2014/post-7937-0-39018800-1407260511.jpghttp://gmic.co.uk/uploads/monthly_08_2014/post-7937-0-20768000-1407360165.jpg

Edited by paja
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Blog Comments

  • Sounds great other than the Orange & Mango squash only because I prefer cran-pomegranate juice.
  • "(...) disgusting herbal concoction (...)" I took note of this description, to enrich my otherwise limited, English "Wortschatz"...
  • At work the standard indian tea such as PG tips is referred to as chimp tea. This goes back to the days when we had a Spanish girl working for us whose command of the English language was extremely limited. One lunch she said she was going to the shop could she get anything. I asked if she could get a pack of tea bags. She returned with some disgusting herbal concoction. I tried to explain what was required but without success. I then remembered PG tips had a picture of a chimpanzee on the packe
  • When I read Lapsang Souchong i decided to post something about these Tea . Many years ago I dont  know about Lapsang until I read James Michener book Centennial and the description of the savour of the Lapasang as a mix of tar and salt & smoked made me proof . It was exact ! and i liked it since then .
  • I have been known to drink Lapsang Souchong and Tea, Earl Grey, Hot... both "without pollutants". I normally have one mug of coffee in the morning, then spend the rest of the day drinking Orange & Mango squash (by the pint). Then evening comes and it's a pint, followed by red wine with dinner and sometimes a drop of Laphroaig afterwards.
×
×
 • Create New...