Jump to content
Eric Schena

Complete text of Law 6133 regarding the Albanian honors system

Recommended Posts

For those who can read Albanian, here is the complete text of Law 6133, dated 12 February 1980, that outlines the Albanian orders system. This law stayed in effect until 1996 when Sali Berisha replaced the old order with new ones in 1996.

Source: http://www.qpz.gov.al/doc.jsp?doc=docs/Lig...012-02-1980.htm

--------

Ligj Nr.6133, dat? 12.2.1980

P?r titujt e nderit dhe dekoratat e Republik?s Popullore Socialiste t? Shqip?ris?

Me q?llim q? titujt e nderit dhe dekoratat, si stimuj t? lart? moral?, t? luajn? rolin e tyre t? madh p?r t? shp?rblyer dhe p?r t? nxitur masat punonj?se n? pun?n e tyre vetmohuese, p?r t? arritur fitore gjithnj? e m? t? m?dha n? nd?rtimin e plot? t? socializmit n? vendin ton?, p?r mbrojtjen me besnik?ri t? patundur t? marksiz?m-leninizmit dhe p?r forcimin e aft?sis? mbrojt?se t? Atdheut ton? socialist,

N? mb?shtetje t? nenit 67 t? Kushtetut?s,

Kuvendi Popullor i Republik?s Popullore Socialiste t? Shqip?ris?

Vendosi:

Neni 1

Titulli ?Hero i Popullit?

?Hero i Popullit? ?sht? titulli m? i lart? n? Republik?n Popullore Socialiste t? Shqip?ris? dhe u jepet shtetasve, rretheve, qyteteve, fshatrave, nj?sive, reparteve e n?nreparteve ushtrake, organizatave shoq?rore, q? me vepra heroizmi i kan? b?r? sh?rbime t? m?dha Atdheut dhe popullit.

Neni 2

Titulli ?Hero i Pun?s Socialiste?

?Hero i Pun?s Socialiste? ?sht? titulli m? i lart? n? fush?n e nd?rtimit t? socializmit n? Republik?n Popullore Socialiste t? Shqip?ris? dhe u jepet shtetasve, rretheve, qyteteve, fshatrave, organizatave shoq?rore, institucioneve, nd?rmarrjeve, kooperativave bujq?sore, fabrikave, sektor?ve, brigadave, nj?sive, reparteve e n?nreparteve ushtarake dhe grupeve t? punonj?sve p?r p?rfundime t? jasht?zakonshme dhe t? q?ndrueshme me r?nd?si t? madhe p?r t? gjith? vendin, t? arritura n? sektorin e ekonomis?, t? shkenc?s, kultur?s, artit, t? revolucionit tekniko-shkencor dhe p?r veprimtari e merita shum? t? shquara n? sh?rbim t? Republik?s Popullore Socialiste t? Shqip?ris?.

Neni 3

Urdhri i liris?

?Urdhri i Liris?? u jepet shtetasve, rretheve, qyteteve, fshatrave, organizatave shoq?rore, institucioneve, nd?rmarrjeve, kooperativave bujq?sore, fabrikave, sektor?ve, brigadave, nj?sive, reparteve e n?nreparteve ushtarake dhe grupeve t? punonj?sve p?r merita t? larta patriotike n? sigurimin e liris?, t? t?r?sis? tok?sore dhe t? pavar?sis? s? vendit, si edhe p?r sh?rbime t? shquara n? nd?rtimin socialist t? vendit dhe n? forcimin e aft?sis? mbrojt?se t? Atdheut.

?Urdhri i Liris?? ka tri klasa: I, II, III.

Neni 4

Urdhri i flamurit

?Urdhri i Flamurit? u jepet shtetasve, rretheve, qyteteve, fshatrave, orgnizatave shoq?rore, institucioneve, nd?rmarrjeve, kooperativave bujq?sore, sektor?ve, brigadave, nj?sive reparteve e n?nreparteve ushtarake dhe grupeve t? punonj?sve p?r veprimtari dhe merita shum? t? m?dha n? nd?rtimin socialist t? vendit dhe n? forcimin e aft?sis? mbrojt?se t? Atdheut, p?r arritje t? larta sasiore e cil?sore n? industri, miniera, bujq?si, nd?rtim, transport etj. Dhe p?r merita t? larta n? l?min e shkencave, t? arsimit, t? artit e t? kultur?s.

Neni 5

T? gjith? ata q? jan? dekoruar me ?Urdhrin e Flamurit? p?r veprimtari gjat? Luft?s Nacional?lirimtare do t? vazhdojn? ta mbajn? k?t? urdh?r me motivacionin q? p?rmban certifikata e l?shuar.

Neni 6

Medalja e kujtimit

?Medalja e Kujtimit? mbahet nga njer?zit, formacionet e Ushtris? Nacional?lirimtare e tjera, q? kan? marr? pjes? n? Luft?n Nacional?lirimtare pa nd?rprerje para dat?s 10 korrik 1943 (data e formimit t? Shtabit t? P?rgjithsh?m t? Ushtris? Nacional?lirimtare) e gjer n? ?lirimin e Shqip?ris? me arm? n? dor? ose me veprimtari politike t? organizuar.

Neni 7

Urdhri ?Ylli partizan?

Urdhri ?Ylli Partizan? u jepet oficer?ve aktiv? dhe rezervist? t? Ushtris? Popullore, t? Ministris? s? Pun?ve t? Brendshme dhe t? Forcave Vullnetare t? Vet?mbrojtjes Popullore, nj?sive, reparteve dhe n?nreparteve ushtarake p?r merita t? ve?anta politiko-luftarake dhe p?r udh?heqje me heroiz?m e mbar?si, t? nj?sive, reparteve dhe n?nreparteve ushtarake n? koh? lufte.

Urdhri ?Ylli Partizan? ka tri klasa: I, II, III.

Neni 8

Urdhri i Sk?nderbeut

?Urdhri i Sk?nderbeut? u jepet oficer?ve aktiv? e rezervist? t? Ushtris? Popullore, t? Ministris? s? Pun?ve t? Brendshme dhe t? Forcave Vullnetare t? Vet?mbrojtjes Popullore, nj?sive, reparteve e n?nreparteve ushtarake p?r udh?heqje e veprimtari t? shquar n? luft?, p?r cil?si t? larta politiko-luftarake dhe p?r sh?rbime t? m?dha ndaj Atdheut dhe popullit n? fush?n e organizimit, t? p?rgatitjes, t? modernizimit e t? forcimit t? mtejsh?m t? Forcave t? Armatosura t? Republik?s Popullore Socialiste t? Shqip?ris?.

?Urdhri i Sk?nderbeut? ka tri klasa: I, II, III.

Neni 9

Urdhri dhe medalja ?P?r veprimtari patriotike?

Urdhri dhe Medalja ?P?r veprimtari patriotike? u jepet njer?zve q? jan? dalluar p?r atdhedashuri e p?r veprimtari me pend? ose me arm? n? p?rpjekjet e popullit p?r pavar?si komb?tare, liri e p?rparim dhe q? i kan? b?r? Atdheut e popullit sh?rbime t? m?dha n? t? gjitha fushat.

Urdhri ?P?r veprimtari patriotike? ka tri klasa: I, II, III.

Neni 10

Urdhri ?P?r mbrojtjen e Atdheut Socialist?

Urdhri ?P?r mbrojtjen e Atdheut Socialist? u jepet oficer?ve, n?noficer?ve, ushtar?ve, aktiv? dhe rezervist?, polic?ve, nj?sive, reparteve e n?nreparteve t? Ushtris? Popullore, t? Ministris? s? Pun?ve t? Brendshme, t? Forcave Vullnetare t? Vet?mbrojtjes Popullore dhe ?do shtetasi, t? cil?t, n? rast agresioni ose provokacioni n? shkall? t? gjer? kund?r Republik?s Popullore Socialiste t? Shqip?ris?, shquhen p?r aft?si komandimi, p?r zbatim t? shk?lqyer t? detyr?s s? posa?me ushtarake t? ngarkuar, p?r p?rdorim t? shk?lqyer t? teknik?s luftarake ose kryejn? vepra t? guximshme trim?rie e vet?mohimi p?r zmbrapsjen e sulmeve t? armikut.

Urdhri ?P?r mbrojtjen e Atdheut socialist? ka tri klasa: I, II, III.

Neni 11

Urdhri ?P?r mbrojtjen e Atdheut socialist? u jepet edhe shtetasve t? tjer? q?, megjith?se nuk p?rfshihen n forcat e armatosura, marrin pjes? drejtp?rs?drejti n? luftime dhe kryejn? vepra trim?rie ose shquhen p?r ndihm?n e r?nd?sishme q? i japin Ushtris? Pop?ullore, forcave t? Ministris? s? Pun?ve t? Brendshme dhe Forcave Vullnetare t? vet?mbrojtjes Popullore n? rast lufte e p?rpjekjesh p?r mbrojtjen e Atdheut socialist.

Neni 12

Urdhri ?Flamuri i kuq i pun?s?

Urdhri ?Flamuri i kuq i pun?s? u jepet shtetasve, rretheve, qyteteve, fshatrave, organizatave shoq?rore, institucioneve, nd?rmarrjeve, kooperativave bujq?sore, nj?sive, reparteve e n?nreparteve ushtarake dhe grupeve t? punonj?sve q? shquhen n? m?nyr? t? ve?ant? n? p?rpjekjet p?r nd?rtimin socialist t? vendit, p?r forcimin e aft?sis? mbrojt?se t? Atdheut, p?r arritje t? m?dha sasiore e cil?sore n? ekonomi, si n? transport, miniera, bujq?si, nd?rtim, tregti etj dhe n? l?min e shkencave, t? arsimit, artit, kultur?s e n? fushat e tjera.

Urdhri ?Flamuri i kuq i pun?s? ka dy klasa: I, II.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Neni 13

Titulli ?N?n? heroin??

Titulli ?N?n? heroin?? u jepet n?nave q? kan? lindur, rritur dhe edukuar 8 f?mij? e lart me frym?n e patriotizmit socialist, me dashurin? p?r pun?n, me ndjenj?n p?r t? v?n? interesin e p?rgjithsh?m mbi at? vetjak, jan? aktiviste dhe kan? arritje t? mira n? pun?.

Ky titull u jepet n?nave kur f?mij?t jan? t? gjall? dhe m? i vogli ka arritur mosh?n 1 vje?. F?mij?t q? kan? r?n? d?shmor? n? Luft?n Nacional?lirimtare ose jan? zhdukur p?r k?t? shkak dhe q? nuk ishin me q?ndrim t? keq politik, si edhe f?mij?t q? kan? vdekur n? krye t? detyr?s p?r interesin e p?rgjithsh?m llogariten sikur t? ishin gjall?.

Neni 14

Titujt ?M?sues i popullit? dhe ?M?sues i merituar?

Titulli ?M?sues i Popullit? u jepet arsimtar?ve q? kan? nj? veprimtari prej m? shum? se 15 vjet?sh n? institucionet arsimore parashkollore, tet?vje?are, t? mesme a t? larta dhe shquhen ve?an?risht p?r pun? t? palodhur n? zhvillimin e arsimit popullor, n? p?rparimin e revolucionarizimin e shkoll?s son? t? re, n? edukimin komunist t? brezit t? ri, n? ngritjen e dituris? s? popullit dhe p?r pjes?marrje t? gjall? n? nd?rtimin e shoq?ris? s? re n? Republik?n e Popullore Socialiste t? Shqip?ris?.

Neni 15

Titulli ?M?sues i merituar? u jepet arsimtar?ve q? kan? nj? veprimtari prej m? shum? se 10 vjet?sh n? institucionet arsimore parashkollore, tet?vje?are, t? mesme a t? larta dhe dallohen ve?an?risht p?r pun? t? palodhur n? zhvillimin e arsimit popullor, n? p?rparimin dhe revolucionarizimin e shkoll?s son? t? re, n? edukimin komunist t? brezit t? ri dhe p?r pjes?marrje t? gjall? n? jet?n shoq?rore, p?r ngritjen e zhvillimin e dituris? s? popullit.

Neni 16

Titujt ?Artist i Popullit?, ?Piktor i Popullit, ?Skulptor i Popullit?, ?Artist i merituar?, ?Piktor i merituar? dhe ?Skulptor i merituar?

P?r krijimin e veprave me vler? t? lart? artistike, t? cilat pasqyrojn? t? kaluar?n heroike t? popullit ton?, fitoret e tij historike, pun?n e tij t? lavdishme p?r nd?rtimin e socializmit, q? ndihmojn? p?r edukimin komunist t? masave punonj?se, n? l?min e arteve jepen titujt: ?Artist i Popullit, ?Piktor i Popullit, ?Skulptor i Popullit?, Artist i merituar?, ?Piktor i merituar? dhe ?Skulptor i merituar?

Neni 17

Titulli ?Artist i Popullit? u jepet k?ng?tar?ve, kompozitor?ve, dirigjent?ve, instrumentist?ve, regjisor?ve dhe aktor?ve t? teatrit, t? oper?s, kinemas?, estrad?s, baletmaestrave dhe artist?ve t? baletit e valltar?ve popullor? m? t? shquar, an?tar? t? Lidhjes s? Shkrimtar?ve dhe t? Artist?ve, t? cil?t kan? krijuar vepra me vler? t? lart? ideoartistike e kan? merita t? ve?anta n? zhvillimin e artit muzikor, teatral, koreografik e kinematografik t? Republik?s Pop?ullore Socialiste t? Shqip?ris?.

Neni 18

Titujt ?Piktor i Popullit? dhe ?Skulptor i Popullit? u jepen piktor?ve dhe skulptor?ve m? t? shquar, an?tar? t? Lidhjes s? Shkrimtar?ve dhe t? Artist?ve, t? cil?t kan? krijuar vepra me vler? t? lart? ideo-artistike n? fush?n e piktur?s, skulptur?s, grafik?s, pllakatit, karikatur?s, dekoracionit dhe arteve n? p?rgjith?si e kan? merita t? ve?anta n? zhvillimin e arteve figurative t? Republik?s Popullore Socialiste t? Shqip?ri?s.

Neni 19

Titulli ?Artist i merituar? u jepet k?ng?tar?ve, kompozitor?ve, dirigjent?ve, instrumentist?ve, regjisor?ve dhe aktor?ve t? teatrit t? operas, kinemas?, estrad?s, baletmaestrave dhe artist?ve t? baletit e valltar?ve popullor?, an?tar? t? Lidhjes s? Shkrimtar?ve dhe t? Artist?ve, t? cil?t kan? krijuar vepra me cil?si shum? t? mira ideoartistike e q? kan? merita n? zhvillimin e artit muzikor, teatral, koreografik e kinematografik t? Republik?s Popullore Socialiste t? Shqip?ris?.

Neni 20

Titujt ?Piktor i merituar? dhe ?Skulptor i merituar? u jepen piktor?ve dhe skulptor?ve, an?tar? t? Lidhjes s? Shkrimtar?ve dhe t? Artist?ve, t? cil?t kan? krijuar vepra me cil?si shum? t? mira ideoartistike n? fush?n e piktur?s, skulptur?s, grafik?s, pllakatit, karikatur?s, dekoracionit dhe arteve n? p?rgjith?si e kan? merita n? zhvillimin e arteve figurative t? Republik?s Popullore Socialiste t? Shqip?ris?.

Neni 21

Titulli ?Punonj?s i shquar i shkenc?s dhe i teknik?s?

Titulli ?Punonj?s i shquar i shkenc?s dhe i teknik?s?, u jepet punonj?sve t? fizik?s, t? matematik?s, t? shkencave t? natyr?s, inxhinier?ve, gjeolog?ve, agronom?ve, zooteknik?ve, ekonomist?ve, mjek?ve, ushtarak?ve, pun?tor?ve dhe punonj?sve t? tjer? t? shkenc?s e t? teknik?s p?r vepra t? ve?anta e t? ?muara n? fush?n e ekonomis?, shkenc?s dhe teknik?s p?r zbulime e shpikje ve?an?risht t? r?nd?sishme p?r nd?rtimin socialist t? vendit dhe p?r mbrojtjen e Atdheut.

Neni 22

Urdhri i Pun?s dhe Medalja e Pun?s

?Urdhri i Pun?s? dhe ?Medalja e Pun?s? u jepet kryesisht punonj?sve t? prodhimit, rretheve, qyteteve, institucioneve, nd?rmarrjeve, fabrikave, sektor?ve, kantiereve, brigadave, grupeve t? punonj?sve etj., q? dallohen n?m?nyr? t? ve?ant? n? pun?n p?r nd?rtimin socialist t? vendit, p?r forcimin e aft?sis? mbrojt?se t? vendit, p?r arritje e rendimente t? larta n? prodhim, p?r merita t? ve?anta drejtimi e organizimi, p?r zhvillimin e m?tejsh?m t? revolucionit tekniko-shkencor, p?r shpikje dhe racionalizime me r?nd?si t? madhe, p?r kujdes shum? t? madh p?r shfryt?zimin e makinave dhe p?r ruajtjen e pasuris? socialiste.

?Urdhri i Pun?s? ka tri klasa: I, II, III.

Neni 23

Urdhri dhe medalja ?P?r pun? t? shquar n? miniera dhe n? gjeologji?

Urdhri dhe Medalja ?P?r pun? t? shquar n? miniera dhe n? gjeologji? u jepet punonj?sve t? naft?s, t? minierave t? metalurgjis? e t? gjeologjis?, punonj?sve t? aparatit t? Ministris? s? Industris? e t? Minierave, nd?rmarrjeve, uzinave, fabrikave, institucioneve t? k?rkimeve, brigadave, grupeve t? punonj?sve, ekspeditave etj., q? dallohen n? m?nyr? t? ve?ant? p?r arritje t? larta n? prodhim e n? k?rkimet gjeologjike dhe p?r merita t? ve?anta organizimi e drejtimi, p?r zhvillimin e revolucionit tekniko-shkencor, p?r shfryt?zim t? plot? t? makineris? dhe p?r mir?mbajtjen e pasuris? socialiste.

Urdhri ?P?r pun? t? shquar n? miniera dhe gjeologji? ka tri klasa: I, II, III.

Neni 24

Urdhri dhe Medalja ?P?r pun? t? shquar n? ekonomin? bujq?sore?

Urdhri dhe Medalja ?P?r pun? t? shquar n? ekonomin? bujq?sore? u jepet punonj?sve t? prodhimit bujq?sor, t? mekanik?s bujq?sore, t? aparatit t? Ministris? s? Bujq?sis?, t? institucioneve e nd?rmarrjeve t? sektorit t? bujq?sis?, t? nd?rmarrjeve t? grumbullimit t? prodhimeve bujq?sore, si edhe institucioneve e nd?rmarrjeve t? bujq?sis?, kooperativave bujq?sore, sektor?ve, brigadave e grupeve t? punonj?sve q? dallohen n? m?nyr? t? ve?ant? p?r shtimin e prodhimit bujq?sor, p?r marrjen e rendimenteve t? larta n? deg? t? ndryshme t? ekonomis? bujq?sore, p?r merita t? ve?anta drejtimi dhe organizimi, p?r prodhim t? lart? t? far?rave t? zgjedhura, p?r p?rmir?simin e rac?s s? blegtoris?, p?r zhvillimin e m?tejsh?m t? pem?taris?, p?r shfryt?zimin e plot? t? mekanik?s bujq?sore, p?r pun? shum? t? mir? n? sektorin e uj?rave e t? bonifikimeve, p?r ruajtjen e zhvillimin e m?tejsh?m t? pyjeve dhe p?r zhvillimin e revolucionit tekniko-shkencor n? bujq?si.

Urdhri ?P?r pun? t? shquar n? ekonomin? bujq?sore? ka tri klasa: I, II, III.

Neni 25

Urdhri dhe Medalja ?P?r sh?rbime t? shquara n? fush?n e mbrojtjes?

Urdhri dhe Medalja ?P?r sh?rbime t? shquara n? fush?n e mbrojtjes? u jepet oficer?ve, n?noficer?ve, nx?n?sve e student?ve t? shkollave ushtarake, ushtar?ve, aktiv? e rezervist? dhe polic?ve, t? Ministris? s? Mbrojtjes Popullore, t? Ministris? s? Pun?ve t? Brendshme dhe t? Forcave Vullnetare t? Vet?mbrojtjes Popullore, rinis? shkollore t? armatosur, nj?sive, reparteve e n?nreparteve dhe institucioneve ushtarake:

p?r merita t? ve?anta, aft?si t? shquara organizative n? drejtimin e nj?sis?, repartit, n?nrepartit e institucionit dhe p?rparime shum? t? mira p?r v?nien n? jet? t? vij?s ushtarake t? Partis?, duke sh?nuar arritje t? larta n? p?rvet?simin e programit t? p?rgatitjes politiko-luftarake dhe t? atij tekniko-profesional;

p?r pun? ve?an?risht t? shquar p?r zb?rthimin e zbatimin e Artit Ushtarak mbi Luft?n Popullore, gj? q? ka ngritur m? lart forcimin e gatishm?ris? s? p?rhershme luftarake e revolucionare dhe aft?sin? mbrojt?se t? Atdheut.

P?r pun? ve?an?risht t? kujdesshme dhe p?rparime shum? t? mira p?r plot?simin n? sasi e cil?si t? punimeve fortifikuese mbrojt?se dhe p?r administrimin e vlerave materiale e monetare n? nj?sin?, repartin, n?nrepartin e institucionin, q? drejton (ku punon).

Urdhri ?P?r sh?rbime t? shquara n? fush?n e mbrojtjes? ka tri klasa: I, II,III.

Neni 26

Urdhri dhe Medalja ?P?r sh?rbime t? shquara shtet?rore dhe shoq?rore?

Urdhri dhe Medalja ?P?r sh?rbime t? shquara shtet?rore dhe shoq?rore? u jepet punonj?sve t? organeve t? Partis?, t? organeve shtet?rore e t? organizatave shoq?rore, an?tar?ve t? k?shillave popullore dhe aktivist?ve q? dallohen n? m?nyr? t? ve?ant? n? sektor?t shtet?ror? dhe shoq?ror?, p?r sh?rbime t? m?dha q? i kan? b?r? Partis?, Atdheut dhe popullit, p?r merita t? ve?anta drjetimi dhe organizimi, p?r pun? shum? t? mir? n? zhvillimin e demokratizimin e pushtetit popullor, p?r sh?rbim shum? t? mir? n? fush?n e ligjshm?ris? socialiste, p?r drejtim shum? t? mir? t? organizat?s shoq?rore dhe p?r v?nien e saj n? veprim p?r kryerjen e detyrave t? ngarkuara.

Urdhri ?P?r sh?rbime t? shquara shtet?rore dhe shoq?rore? ka tri klasa: I, II, III.

Neni 27

Urdhri dhe Medalja ?Naim Frash?ri?

Urdhri dhe Medalja ?Naim Frash?ri? u jepet arsimtar?ve t? institucioneve parashkollore, tet?vje?are, t? mesme e t? larta dhe kuadrove m?simore-edukative t? institucioneve t? tjera arsimore, t? konvikteve etj., si edhe punonj?sve t? institucioneve artistike, kulturore e shkencore; punonj?sve t? kultur?s, shkrimtar?ve, kritik?ve, gazetar?ve, kompozitor?ve, dirigjent?ve, instrumentist?ve, regjisot?rve t? teatrit t? oper?s e t? baletit, t? kinematografis? e t? estrad?s, baletmaestrave, k?ng?tar?ve e valltar?ve popullor? dhe aktor?ve e artist?ve t? t? gjitha gjinive, punonj?sve t? aparatit t? Ministris? s? Arsimit dhe t? Kultur?s, t? Lidhjes s? Shkrimtar?ve dhe t? Artist?ve t? Shqip?ris?, t? Bashkimit t? Gazetar?ve t? Shqip?ris? p?r pun? dhe arritje shum? t? mira n? fush?n e arsimit p?r edukimin e brezit t? ri, n? p?rpunimin dhe n? zbatimin e metodave pedagogjike, n? zhvillimin dhe p?rhapjen e dituris? p?r edukimin komunist t? punonj?sve dhe n? veprimtarin? kulturore-artistike, p?r zhvillimin ideoartistik t? artit ton?; p?r vepra shum? t? ?muara n? l?min e arsimit, t? kultur?s, shkenc?s, let?rsis?, artit dhe gazetaris?; p?r pun? shum? t? mir? krijuese dhe p?r merita t? ve?anta drejtimi e organizimi.

Urdhri ?Naim Frash?ri? ka tri klasa: I, II, III.

Neni 28

Urdhri dhe medalja e sh?rbimit ushtarak

Urdhri dhe Medalja e Sh?rbimit Ushtarak u jepet oficer?ve, n?noficer?ve, nx?n?sve e student?ve t? shkollave ushtarake, ushtar?ve, aktiv? e rezervist? dhe polic?ve, t? Ministris? s? Mbrojtjes Popullore, t? Ministris? s? Pun?ve t? Brendshme dhe t? Forvave Vullnetare t? Vet?mbrojtjes Popullore, rinis? shkollore t? armatosur, nj?sive, reparteve e n?nreparteve dhe institucioneve ushtarake, p?r sh?rbim shum? t? mir? n? p?rgatitjen politiko-luftarake t? forcave t? armatosura, p?r merita t? ve?anta drejtimi dhe organizimi, p?r zbatim n? m?nyr? shembullore dhe n? koh? t? detyrave t? posa?me q? kan? t? b?jn? me forcimin e gatishm?ris? luftarake t? Forcave t? Armatosura.

Urdhri i Sh?rbimit ushtarak ka tri klasa: I, II, III.

Neni 29

Urdhri i Trim?ris? dhe Medalja e Trim?ris?

?Urdhri i Trim?ris?? dhe ?Medalja e Trim?ris?? u jepet shtetasve, familjeve, nj?sive, reparteve e n?nreparteve ushtarake, nj?sive administrative, q? kan? marr? pjes? n? Luft?n Nacional?lirimtare dhe kan? luftuar me trim?ri e vet?mohim kund?r pushtuesve e tradh?tar?ve p?r ?lirimin e Atdheut dhe t? popullit shqiptar, si edhe p?r trim?ri t? treguar n? raste agresioni ose provokacioni n? shkall? t? gjer? kund?r Republik?s Popullore Socialiste t? Shqip?ris?.

Neni 30

T? gjith? atyre, q? mbajn? ?Medaljen e Kujtimit?, u jepet edhe ?Medalja e Trim?ris??.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Neni 31

Medalja e ?lirimit

?Medalja e ?lirimit? mbahet nga gjith? ata q? kan? luftuar me arm? n? dor? p?r ?lirimin e atdheut dhe t? popullit nga pushtuesit e huaj dhe tradh?tar?t e vendit.

Neni 32

Urdhri dhe medalja ?Ylli i Kuq?

Urdhri dhe Medalja ?Ylli i Kuq? u jepet oficer?ve, n?noficer?ve, nx?nsve e student?ve t? shkollave ushtarake, ushtar?ve, aktiv? e rezervist?, dhe polic?ve, t? Ministris? s? Mbrojtjes Popullore, t? Ministris? s? Pun?ve t? Brendshme dhe t? Forcave Vullnetare t? Vet?mbrojtjes Popullore, rinis? shkollore t? armatosur, nj?sive, reparteve e n?nreparteve dhe institucioneve ushtarake p?r rritjen, forcimi, organizimin dhe modernizimin e Forcave t? Armatosura t? Republik?s Popullore Socialiste t? Shqip?ris?, p?r udh?heqje shum? t? mir? t? reparteve e n?nreparteve n? koh? lufte p?r arritjen e fitores; p?r arritje shum? t? mira n? udh?heqjen e reparteve e n?nreparteve n? luft? kund?r armiqve t? popullit n? koh? paqeje, p?r ruajtjen e pun?s paq?sore t? popullit nga spiun?t dhe diversant?t, si edhe p?r vepra trim?rie e p?r plot?simin e detyrave p?r arritjen e fitoreve n? koh? lufte.

Urdhri ?Ylli i Kuq? ka tri klasa: I, II, III.

Neni 33

Medalja ?P?r sh?rbim shum?vje?ar n? forcat e armatosura?

Medalja ?P?r sh?rbim shum?vje?ar n? forcat e armatosura? u jepet oficer?ve dhe n?noficer?ve aktiv? t? forcave t? armatosura, kur mbushin 25 vjet e lart vjet?rsi sh?rbimi dhe jan? dalluar n? pun? p?r zbatimin e detyrave t? ngarkuara:

a) p?r pun? t? nd?rgjegjshme e t? palodhur p?r forcimin dhe modernizimin e Forcave t? Armatosura;

b) p?r konsekuenc? e nd?rgjegje t? lart? n? zbatimin e vij?s ushtarake t? Partis? n? Forcat e Armatosura dhe t? k?rkesave t? Artit Ushtarak mbi Luft?n Popullore

Neni 34

Urdhri dhe Medalja ?P?r vepra trim?rie?

Urdhri dhe Medalja ?P?r vepra trim?rie? u jepet oficer?ve, n?noficer?ve, ushtar?ve aktiv? e rezervist? e polic?ve t? Forcave t? Armatosura dhe shtetasve t? tjer? p?r vepra trim?rie, p?r udh?heqje t? guximshme, p?r zot?si t? treguar n? udh?heqjen e reparteve e n?nreparteve ushtarake n? fush?n e luft?s, n? ruajtjen e kufirit shtet?ror dhe t? rendit shoq?ror, n? luft? me diversant?t, spiun?t dhe armiqt? e tjer? t? Republik?s Popullore Socialiste t? Shqip?ris?.

Neni 35

Titulli ?Mjesht?r i shquar n? profesion?

Titulli ?Mjesht?r i shquar n? profesion? u jepet punonj?sve t? deg?ve t? ndryshme t? pun?s dhe t? prodhimit, t? cil?t jan? mjesht?r t? v?rtet? n? profesionin e tyre dhe kan? shkall?n m? t? lart? t? atestimit n? zejen p?rkat?se. Punonj?sit q? do t? meritojn? k?t? titull, p?rve? zot?rimit n? m?nyr? t? p?rsosur t? profesionit, duhet q? nga duart e tyre t? nxjerrin prodhime me cil?si t? lart?, t? ulin koston, t? rritin rendimentin n? pun?, t? plot?sojn? planin e shtetit n? m?nyr? ritmike e n? t? gjith? treguesit tekniko-ekonomik?, t? jen? shembull n? pun? e n? disiplin?, t? marrin pjes? gjall?risht n? evolucionin tekniko-shkencor dhe njohurit? e profesionit t?ua m?sojn? edhe t? tjer?ve.

Neni 36

Urdhri ?Lavdi n?n?s?

Me urdhrin ?Lavdi N?n?s? dekorohen n?nat q? kan? lindur, rritur dhe edukuar 4 deri m? 7 f?mij? me frym?n e patriotizmit socialist me dashurin? p?r pun?n, me ndjenj? p?r t? v?n? interesin e p?rgjithsh?m mbi at? vetjak dhe q? jan? aktivist? e kan? arritje t? mira n? pun?.

Ky urdh?r u jepet n?pnave kur f?mij?t jan? t? gjall? dhe m? i vogli ka mbush?n mosh?n nj? vje?. F?mij?t q? kan? r?n? d?shmor? n? Luft?n Nacional?lirimtare ose jan? zhdukur p?r k?t? shkak dhe nuk kan? qen? me q?ndrim t? keq politik, si edhe ata q? kan? vdekur n? krye t? detyr?s p?r interesin e p?rgjithsh?m, llogariten sikur t? ishin t? gjall?.

Neni 37

Urdhri ?Lavdi N?n?s? ka tri klasa: I, II, III.

Urdhri ?Lavdi N?n?s? i klasit I u jepet n?nave q? kan? lindur, rritur dhe edukuar mir? 7 f?mij?.

Urdhri ?Lavdi N?n?s? i klasit II u jepet n?nave q? kan? lindur, rritur dhe edukuar mir? 6 f?mij?.

Urdhri ?Lavdi N?n?s? i klasit III u jepet n?nave q? kan? lindur, rritur dhe edukuar mir? 4-5 f?mij?.

Neni 38

Urdhri dhe Medalja ?P?r mbrojtjen e kurfirit shtet?ror t? Republik?s Popullore Socialiste t? Shqip?ris??

Urdhri dhe Medalja ?P?r mbrojtjen e kufirit shtet?ror t? RPSSH? u jepet ushtarak?ve aktiv? e rezervist?, reparteve e n?nreparteve t? kufirit t? Ministris? s? Pun?ve t? Brendshme p?r arritje t? r?nd?sishme, p?r sh?rbim, organizim e drejtim t? p?rsosur dhe p?r pun? t? palodhur n? kryerjen e detyr?s p?r mbrojtjen e kufirit shtet?ror t? RPSSH, si edhe p?r p?rgatitje t? lart? politiko-luftarake e profesionale.

Neni 39

Urdhri dhe Medalja ?P?r mbrojtjen e kufirit shtet?ror t? RPSSH? u jepet edhe shtetasve, t? cil?t me veprat q? kan? kryer, i kan? sh?rbyer drejtp?rdrejt mbrojtjes s? kufirit.

Neni 40

Urdhri dhe Medalja ?P?r ruajtjen e rendit shoq?ror?

Urdhri dhe Medalja ?P?r ruajtjen e rendit shoq?ror? u jepet oficer?ve, n?noficer?ve e polic?ve t? Ministris? s? Pun?ve t? Brendshme p?r arritje shum? t? mira n? organizimin e n? drejtimin e pun?s dhe n? kryerjen e detyr?s s? ngarkuar, p?r pun? t? palodhur n? detyr?n e ngarkuar, p?r zbulimin e goditjen e elementit armik e keqb?r?s, p?r sh?rbim shembullor n? ruajtjen e rendit shoq?ror dhe p?r p?rgatitje t? lart? politiko-luftarake e profesionale.

Neni 41

Me Urdhrin dhe Medaljen ?P?r ruajtjen e rendit shoq?ror? dekorohen edhe shtetasit e tjer?, t? cil?t, me veprat q? kan? kryer, kan? ndihmuar drejtp?drejt? p?r ruajtjen e rendit shoq?ror.

Neni 42

Urdhri dhe Medalja ?P?r trim?ri civile?

Urdhri dhe Medalja ?P?r trim?ri civile? u jepet shtetasve dhe kolektivave punonj?se p?r guxim t? rrall?, trim?ri dhe vet?mohim t? treguar n? raste fatkeq?sish (zjarr, p?rmbytje, pun? armiq?sore e raste t? tjera) p?r shp?timin e jet?s s? njer?zve oe t? pasuris? socialiste, duke v?n? n? rrezik edhe jet?n.

Neni 43

T? gjith? ata q? jan? dekoruar me medaljen ?P?r trim?ri n? pun?? do t? vazhdojn? ta mbajn? me motivacionin q? p?rmban certifikata p?rkat?se.

Neni 44

Urdhri dhe Medalja ?P?r sh?rbim t? mir? popullit?

Urdhri dhe Medalja ?P?r sh?rbim t? mir? popullit? u jepet kolektivave punonj?se dhe punonj?sve t? tregtis?, t? sh?ndet?sis?, t? komunales, t? transportit, t? PT, t? arkave t? kursimit dhe punonj?sve t? tjer?, q? kan? lidhje me sh?rbimet, p?r pritje shum? t? mir? t? popullit dhe p?r sh?rbim t? shpejt? e shembullor ndaj tij, p?r organizim dhe drejtim shum? t? mir? t? pun?s n? sektorin ku punojn?, p?r zbatim n? m?nyr? t? p?rsosur t? t? gjitha rregullave higjieno-sanitare n? vendin ku punojn?, p?r kujdes t? madh n? ruajtjen dhe mir?mbajtjen e pasuris? socialiste dhe p?r tejkalimin e planit t? shtetit n? t? gjith? treguesit tekniko-ekonomik?.

Neni 45

Medalja ?Medalje e art??

?Medalja e Art?? u jepet nx?n?sve t? shkollave t? mesme t? arsimit t? p?rgjithsh?m dhe profesional, student?ve t? Universitetit dhe t? institucioneve t? tjera t? larta arsimore, q? mbarojn? shkoll?n me p?rfundime t? shk?lqyera n? m?sime e me sjellje shembullore dhe q? kan? zhvilluar veprimtari t? dalluar n? organizat?n e rinis? e n? pun?t e tjera shoq?rore.

Neni 46

?Medalja e Art?? dhe certifikata p?rkat?se jepet n? em?r t? Presidiumit t? Kuvendit Popullor nga Ministria q? ka n? vart?si shkoll?n.

Neni 47

Distinktivat dhe shenjat

Distinktivat ?M?sues i dalluar?, ?I dalluar n? pun?n kulturore?, ?I dalluar n? emulacionin socialist?, ?P?r mbrojtjen e rendit shoq?ror dhe t? pron?s s? p?rbashk?t?, ?I dalluar n? pun?t shoq?rore? dhe ?I dalluar n? st?rvitje ushtarake?, si edhe shenja ?Ushtar i dalluar? jepen nga ministrit?, nga institucionet e tjera qendrore dhe nga organizatat shoq?rore.

Neni 48

Ministrit?, institucionet e tjera qendrore dhe organizatat shoq?rore kan? t? drejt? t? krijojn? distinktiva dhe shenja t? tjera.

Dispozita t? p?rbashk?ta

Neni 49

Shetasve, institucioneve dhe kolektivave, q? u jepen tituj nderi ose dekorata, u dor?zohet medlaja e titullit t? nderit, urdhri ose medalja, si edhe certifikata p?rkat?se.

Neni 50

Kur nj? urdh?r ?sht? ndar? n? klasa, dekorata sipas klasave jepet duke marr? parasysh shkall?n e r?nd?sis? s? veprimtaris? s? shtetasit, institucionit ose kolektivit.

Neni 51

Shtetasve, institucioneve e kolektivave, q? u ?sht? dh?n? nj? her? nj? titull, nj? urdh?r ose nj? medalje, p?r merita t? reja n? t? nj?jt?n veprimtari mund t?u jepen p?rs?sri po ata tituj, urdhra ose medalje t? s? nj?jt?s klas? ose t? nj? klase m? t? lart?, por jo t? nj? klase m? t? ul?t. Dekorata t? s? nj?jt?s klas? nuk mund t? jepen m? shum? se tre.

Neni 52

Kur njeriu, t? cilit i ?sht? dh?n? titulli ?Hero i Popullit? e ?Hero i Pun?s Socialiste?, vdes, medalja dhe certifikata e titullit ?Hero i Popullit? e ?Hero i Pun?s Socialiste?, ruhen nga pjes?tar?t e familjes s? tij dhe, kur nuk ka t? till? ose kur ata nuk e meritojn? nj? nder t? till?, certifikata vendoset n? muzeun e rrethit dhe medalja i kthehet Presidiumit t? Kuvendit Popullor.

Neni 53

Kur vdes mbajt?si i titullit ?Hero i Popullit? ose ?Hero i Pun?s Socialiste? ose ky titull ?sht? dh?n? pas vdekjes, pjes?tar?t e familjes s? tyre: bashk?shorti dhe prind?rit, pavar?sisht nga mosha dhe aft?sia p?r pun?, f?mij?t dhe t? adoptuarit n?n mosh?n 15 vje? ose deri 25 vje? kur vazhdojn? shkoll?n, kursin ose kur jan? b?r? t? paaft? para se t? arrinin k?t? mosh?, g?zojn? t? drejt?n e pensionit familjar prej 300 lek? n? muaj, pavar?sisht nga pensioni q? mund t?u jepet n? baz? t? ligjit mbi sigurimet shoq?rore shtet?rore t? Republik?s Popullore Socialiste t? Shqip?ris? ose t? ardhurave t? tjera.

Kriteret e caktuara n? ligjin mbi sigurimet shoq?rore shtet?rore p?r paraqitjen e k?rkes?s, m?nyr?n e pagimit, pezullimin dhe humbjen e pensionit, zbatohen edhe p?r dh?nien e k?tij pensioni familjar.

Neni 54

Ata q? kan? fituar t? drejt?n e shp?rblimit mujor nga dh?nia e titullit ?M?sues i Popullit? dhe ?M?sues i merituar? vazhdojn? ta g?zojn? k?t? t? drejt? edhe n? t? ardhmen.

Neni 55

Organet q? kan? t? drejt? t?i propozojn? drejtp?rs?drejti Presidiumit t? Kuvendit Popullor p?r dh?nien e titujve, urdh?rave dhe medaljeve, procedura q? duhet ndjekur p?r b?rjen e propozimeve p?r dor?zimin, ruajtjen, mbajtjen a heqjen e dekoratave, si edhe p?rshkrimi i medaljeve t? titujve e i dekoratave p?rcaktohen me vendim t? Presidiumit t? Kuvendit Popullor t? Republik?s Popullore Socialiste t? Shqip?ris?.

Neni 56

Titujt e nderit dhe dekoratat jepen nga Presidiumi i Kuvendit Popullor i Republik?s Popullore Socialiste t? Shqip?ris?. N? rastet e parashikuara me ligj edhe organet e tjera mund t? japin tituj nderi. Heqja e titujve, urdhrave dhe medaljeve b?het nga Presidiumi i Kuvendit Popullor t? Republik?s Popullore Socialiste t? Shqip?ris? me propozim t? organit, q? ka t? drejt? t? b?j? propozim p?r dh?nien e tyre, si edhe me vendim t? gjykat?s, kur shkelen q?llimet, p?r t? cilat ?sht? dh?n? titulli ose dekorata.

Neni 57

Me tituj, urdhra dhe medalje t? Republik?s Popullore Socialiste t? Shqip?ris? dekorohen ehe shtetas t? huaj.

Neni 58

Vendimet nr.80, dat? 9.7.1945; 129, 131 e 132, dat? 13.10.1945; 161, dat? 18.1.1965; dekretet nr.175, dat? 12.9.1946; 874, dat? 9.7.1949; 1085, dat? 16.6.1950; 1218, dat? 9.2.1951; 1578, dat? 20.11.1952; 1626, dat? 5.2.1953; 1682, dat? 25.6.1953; 1943 e 1944, dat? 25.10.1954; 1997, dat? 21.2.1955; 2146, dat? 3.10.1955; 2210 e 2211, dat? 6.2.1956; 2238, 2241 e 2242, dat? 5.3.1956; 2266, dat? 30.4.1956; 2883, dat? 6.4.1959; 2928, dat? 13.7.1959; 3606, dat? 26.11.1962; 3940-3955, dat? 18.1.1965; 3960, dat? 18.1.1965; 4177, dat? 4.11.1966; 4783, dat? 24.12.1970; 5631, dat? 30.9.1977, si edhe ligji nr.3171, dat? 26.10.1960, shfuqizohen.

Neni 59

Ky ligj hyn n? fuqi 15 dit? pas botimit n? Gazet?n Zyrtare.

SEKRETARI I PRESIDIUMIT T? KUVENDIT POPULLOR T? REPUBLIK?S POPULLORE SOCIALISTE T? SHQIP?RIS?

Telo Mezini

KRYETARI I PRESIDIUMIT T? KUVENDIT POPULLOR T? REPUBLIK?S POPULLORE SOCIALISTE T? SHQIP?RIS?

Haxhi Lleshi

Share this post


Link to post
Share on other sites

Finally managed to hunt down the big source book. It's in Albaninian (as expected) and contains the text of the Law 6133 also shown above, graphic depictions of all the main awards (although no detail on the variations) and an additional text (about 17-18 pages) which appears to deal with more the institutions / process of awarding Albanian orders/medals.

Hopefully this will be covered (in English) in the new book on Albanian awards being prepared in Albania by a forum member.

This nice little book will get a warm place in my "library".

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...