Jump to content

Sofia's award


Recommended Posts

17 September is the Day of Sofia. The city celebrates that day.

On 17 September 2001, in a special ceremony, 20 current and past Municipal Council members were awarded with the Honorary Symbol of the City of Sofia. Also, one extra Honorary Symbol was awarded, to the City Mayor of the Yordan capital Aman. This was for the occasion of him visiting the country in October 2001 with a busyness delegation. The document is signed by Antoan Nikolov, I think he was Chairman of the Municipality Council at that time. The document is in English, because it is current, currently this is the language mostly used when dealing with foreigners.

Maybe the Aman mayor he was not present at the ceremony, but most likely got the award when visited later in October. Funny, he got fed of it and sold it? :cheeky: :cheeky: Or did it come out of Bulgaria, maybe he never got it?

Link to comment
Share on other sites

Just had another look - strange that the award has a red star on it :unsure: I doubt such a symbol would be awarded in 2001. Maybe the document and the award were not together originally? But who knows, these awards are not cheap to make, if then have a cache of already made ones, maybe they'll use them no matter of the small old symbol

Link to comment
Share on other sites

Privet Anatoly.

This is the honorary badge of the Sofia town. Maybe something like in Russia honorary citizen. As i know when such item presented to foreghn peoples, the document were in english........I saw the same item some time ago in Varna. Very big badge, possible to use it as a weapon..... :cheers:

?

Edited by bolgarin
Link to comment
Share on other sites

Here's some regulations about the badges and etc. awards of Sofia. I think some of you can understand it, for the rest - I'll translate it when have more time:

ПРАВИЛНИК за отличията на Столичния общински съвет

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

чл. 16, чл. 21, чл. 22 ЗМСМА

Решение № 2

По точка 2 от дневния ред (Протокол № 32 от 16.09.1997 г.) - докладна записка от Петър Стнаков - общински съветник, относно възстановяването на Почетения знак на Столичната община, учреден от Столичния централен общински съвет на 11 май 1929 г., протокол № 44.

На основание чл. 16, чл. 21, ал. 1, т. 22 и ал. 2 и чл. 22, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Столичният общински съвет

РЕШИ:

1. Възстановява Почетния знак на Столичната община, учреден от Столичния централен общински съвет на 11 май 1929 г., протокол № 44.

2. Отменя решение на Столичния общински съвет № 5, протокол № 14 от 27.07.1992 г.

3. Приема Правилник за отличията на Столичния общински съвет, съгласно приложение № 1

4. Възлага на председателя на СОС да възложи изработването на 300 броя от Почетния знак на Столичната община и специална книга за вписване на удостоените с него.

Председател:

Приложение № 1 към решение № 2 по протокол № 32

16.09.1997 г.

Правилник

за отличията на Столичния общински съвет

Столичният общински съвет е учредил следните отличия за кметовете, общинските съветници, служителите на изборна длъжност в администрацията на Столичната община, българските и чуждестранни граждани със заслуги към град София.

I. Значка на София

1. На значката е изобразен герба на общината с цвета на знамето на града.

2. Значката се връчва на лицата избрани на следните длъжности:

а) кмета на Столичната община;

б) общинските съветници;

в) заместник-кметовете, секретаря, главният архитект на София и други служители на изборна длъжност в администрацията на Столичната община.

3. По предложение на кмета, с решение на Столичният общински съвет, със значката на София се отличават и български и чуждестранни граждани със заслуги в изпълнението на своя граждански или служебен дълг, принос в развитието на града и съхраняването на историческата му памет и дарителство.

4. Значката на София се връчва от председателя на Столичния общински съвет. Значката на председателя се връчва от най-възрастния общински съветник.

5. Носителят на Значката на София се записва в специална книга, съхранявана от председателя на СОС.

6. Значката на София се носи в следните случаи:

- в приемното време на служителите и общинските съветници;

- по време на заседание на СОС;

- на националния празник на Република България, празника на София и други градски и национални тържества и ритуали.

II. Почетен знак на Столичната община

1. Почетния знак на Столичната община е цветно релефно изображение на герба на град София. Знакът е поставен върху подложка в червена кутийка с герба на София върху капака и надпис: "Столична община. Почетен знак".

2. Почетния знак се дава на всички столични кметове.

3. Почетния знак на Столичната общината се присъжда на български и чуждестранни граждани и общински служители, които имат значителен принос в развитието на града и заслуги към неговите граждани.

4. Почетния знак се присъжда на общинските съветници, които са участвували ползотворно в работата на Столичния общински съвет най-малко един мандат или 4 години.

5. Почетния знак на Столичната община се присъжда с решение на Столичният общински съвет, при тайно гласуване и обикновено мнозинство от гласовете на всички общински съветници.

6. (изм. с Решение № 154 по Протокол № 102 от 08.03.2007 г.)Предложения за присъждане на Почетния знак на Столичната община на граждани, посочени в т. ІІ.3 могат да правят:

- председателят на Столичния общински съвет;

- кметът на Столичната община;

- група от най-малко 10 общински съветници 7. Председателят на Столичния общински съвет прави предложение за присъждане на Почетния знак на Столичната община за общинските съветници, които завършват мандата си, без прекъсване или са били общински съветници общо 4 години.

8. Почетния знак на Столичната общината се връчва от председателя на Столичния общински съвет и името на удостоения се записва в специална книга, която се съхранява от председателя.

9. Почетния знак се поставя отляво и се носи при всички традиционни и официални български празници, градски и национални тържества и ритуали.

III. Почетен гражданин на София

1. Със званието "Почетен гражданин на София" се награждават български и чуждестранни граждани с особено големи заслуги към града и жителите му.

На наградените със званието "Почетен гражданин на София" се връчва Почетен знак с лента. Лентата е с цвета на знамето на Столичната община.

2. Почетния знак с лента и документът за званието "Почетен гражданин на София" се връчват от председателя на Столичния общински съвет.

3.(изм. с Решение № 154 по Протокол № 102 от 08.03.2007 г.)Предложения за награждаване със званието ?Почетен гражданин на София? могат да правят:

- председателят на Столичния общински съвет;

- кметът на Столичната община;

- група от най-малко 15 общински съветници

4. Предложенията се обсъждат на заседание на СОС и се приемат при тайно гласуване с обикновено мнозинство, от гласовете на всички общински съветници.

5. Ако предложеният за награждаване не получи необходимия брой гласове, неговата кандидатура може да се поднови след 3 години.

6. Почетните знаци с лента са номерирани и се съхраняват от председателя на СОС.

7. Почетният гражданин на София има право на безплатно пътуване с градския транспорт в рамките на СО.

8. На лица, осъдени за престъпление с влязла в сила присъда, почетното звание може да се отнеме с решение на Столичния общински съвет.

9. Удостоеният със званието се вписва в Почетната книга на СО, която се съхранява от председателя на СОС.

10. За един мандат СОС има право да удостои с почетното звание най-много 33-ма български и 12 чуждестранни граждани.

Председател:

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...